Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden DirkBart.nl.

Alle leveringen van DirkBart.nl aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DirkBart.nl en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien DirkBart.nlt deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) Op het platform van DirkBart.nl is een shop beschikbaar. In deze shop wordt via een link contact informatie over de exploitant van die shop gegeven.

(2) DirkBart.nl is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in de shop aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

3. Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij DirkBart.nl te bestellen.

(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.

Daarop stuurt DirkBart.nl de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij DirkBart.nl is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer DirkBart.nl het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.

(3) DirkBart.nl heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren.

(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat DirkBart.nl zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer DirkBart.nl verantwoordelijk is voor het niet leveren in het bijzonder wanneer DirkBart.nl nalaat om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

4. Levering/verzending

(1) Het bestelde wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door DirkBart.nl uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

(2) De levering wordt uitgevoerd door een door DirkBart.nl gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

5. Prijzen

(1) Voor mensen die bestellen vanuit Europese staten zijn de weergegeven prijzen de eindprijzen. Ze zijn inclusief wettelijke heffingen, met name btw. Doorslaggevend is het leveradres.

(2) Voor mensen die bestellen van buiten de EU en vanuit gebieden in de EU-staten met bijzonderheden bij de behandeling van de btw (zie artikel 6 richtlijn 2006/112/EG) zijn de weergegeven prijzen nettoprijzen. Doorslaggevend is het leveradres. Als volgens de wettelijke bepalingen in het land van ontvangst btw moet worden betaald, moet deze bij ontvangst extra door degene die heeft besteld, worden betaald. Bovendien kunnen voor degenen die buiten de EU bestellen kosten en heffingen ontstaan die degene die heeft besteld bij ontvangst moet betalen.

(3) Klanten moeten de verzendkosten betalen die afhankelijk kunnen zijn van de bestelwaarde en plaats waarheen moet worden geleverd.

6. Betaling

(1) De betaling geschiedt naar wens van de klant zoals omschreven op de betaalpagina. DirkBart.nl behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken.

(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door DirkBart.nl, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om DirkBart.nl of de door DirkBart.nl met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

(3) DirkBart.nl heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

  1. a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft DirkBart.nl het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
  2. b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van DirkBart.nl pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

(4) De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud

(1) De producten blijven eigendom van DirkBart.nl totdat alle openstaande vorderingen aan DirkBart.nl zijn voldaan. DirkBart.nl eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.

(2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

8. Garantie

(1) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

(2) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal de klant de portokosten voor haar rekening nemen en worden vergoed als is vastgesteld door DirkBart.nl dat er daadwerkelijk gebreken zijn ontstaan zonder tussenkomst van de klant.

(3) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan DirkBart.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

(4) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 1 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

(1) Voor zover de aansprakelijkheid van DirkBart.nl in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van DirkBart.nl.

10. Herroepingsrecht van de consument

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u via ons contactformulier middels een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

11. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst gerechtvaardigd herroept en nadat wij alle goederen die conform deze overeenkomst zijn geleverd retour hebben ontvangen, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw bericht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

12. Afwijkingen van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

13. Bescherming van gegevens

DirkBart.nl gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door DirkBart.nl gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door DirkBart.nl vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die DirkBart.nl van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

14. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

15. Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – rechtskeuze

(1) Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van DirkBart.nl.

(2) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

(4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.