Copyright

Niets van de op deze website (https://dirkbart.nl) gepubliceerde gegevens mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden verveelvoudigd, aangepast, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,  zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming anders dan via de deelknoppen op de website.

DIRKBART is actief en strikt in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van cartoons en teksten van zijn website of sociale media en zal bij overtreding juridische stappen nemen.